Privacy policy

Amb la informació que li proporcionem a continuació MANGRA, S.A., vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada en quant a les seves dades personals.

MANGRA, S.A., compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, son tractades d’acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat de les mateixes.

L’informem que les dades personals que ens faciliti, seran incorporades a un fitxer, del qual és responsable MANGRA, S.A., i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, desenvolupar i gestionar la seva relació amb nosaltres. Posem a coneixement seu que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que les especificades.

Si vostè ens ha facilitat les dades personals d’un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió haver-lo informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí esposats.

En la nostra pàgina no existeixen Hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals. El servidor es troba ubicat a Espanya i en cas que remeti un mail a les nostres filials l’informarem i ens autoritza a que es tractin les seves dades segons les finalitats exposades amb anterioritat. Les filials de Mangra tal i com consta en la pàgina web son les següents: MANGRA MÉXICO S.A. de C.V., ubicada a la Calle Muebleros, 212, Parque Industrial Chichimeco, 20900- Jesús María – Aguascalientes, a Mèxic; ADIFEED Sp.z o.o. ubicada a Al. Jana Pawla II 61 lok. 27, 01-031 Warszawa a Polònia.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició, dirigint-se per escrit a MANGRA, S.A., domiciliada al carrer Fontcuberta, 1, Pol. Ind. La Coromina, Cp. 08560, Manlleu (Barcelona), o enviant un mail a mangrasa@mangrasa.com indicant en el sobre o a l’assumpte del missatge: MANGRA, S.A. Política de Privacitat.

Per tot això entenem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme a allò descrit anteriorment.

MANGRA, S.A.
C/ Fontcuberta, 1
Pol. Ind. La Coromina
08560 – Manlleu (Barcelona)
Spain
C.I.F.: A-58.094.061.
Tel.: + 34 938 506 564
Fax: + 34 938 514 30
E-mail: mangrasa@mangrasa.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
Tom 7533
Llibre 6799
Secció 2
Foli 73
Full 86771
Inscripció 1ª